เกี่ยวกับเรา

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยนายแพทย์โรจน์ สุวรรณสุทธิ์ ได้เข้าประชุมเรื่อง Radiation Health ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลก ร่วมกับ ทบวงการพลังงาน ปรมาณูระหว่างประเทศและท่านได้เสนอให้มีงาน Radiation Health ขึ้นในประเทศไทย จากนั้นกระทรวงสาธารณสุข มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อตั้ง“กองป้องกันอันตรายจากรังสี” โดยมีแพทย์หญิงลักษณา สามเสน เป็นผู้อำนวยการกองคนแรก ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ตามกฏกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เป็น “สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์”

วิสัยทัศน์

สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ มีความเป็นเลิศทางมาตรวิทยา ด้านรังสีในระดับอาเซียน และเป็นผู้นำ ด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ / สอบเทียบด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ในระดับประเทศวิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. พัฒนาและรักษามาตรฐานทางมาตรวิทยาด้านรังสี

2. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์

3. กำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบ/ สอบเทียบทางห้องปฏิบัติการด้าน รังสีและเครื่องมือแพทย์

4. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์

5. ประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างและรักษาระบบมาตรฐานทางมาตรวิทยาด้านรังสี

2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์

3. พัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบ/ สอบเทียบทางห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์

4. ส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการ ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ภาครัฐและเอกชน

5. พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์

ประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม >>

Download Application DMSC